Jauni noteikumi gaļas liellopu pārraudzībai un snieguma pārbaudei

Jauni noteikumi gaļas liellopu pārraudzībai un snieguma pārbaudei

31. maijā spēkā stājušies valdības 28. maijā apstiprinātie Zemkopības ministrijas sagatavotie noteikumi Nr. 227 par pārraudzību un snieguma pārbaudi slaucamām govīm un slaucamām kazām. Jaunie noteikumi aizstāj Ministru kabineta 2016. gada 5. janvāra noteikumus Nr. 13 “Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība”.

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2015. gada 8. septembra noteikumus Nr. 514 “Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”. 

Jaunie noteikumi noteic, ka pārraudzības un snieguma pārbaudes gads gaļas liellopiem sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. 

Saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likumu termina “pārraudzība” (kas līdz šim ietvēra datu uzskaiti gan par tiem dzīvniekiem, kuri iesaistīti audzēšanas programmas īstenošanā (ciltsdarbā), gan par pārējiem dzīvniekiem) vietā turpmāk tiks lietoti divi termini: 

  1. “Pārraudzība” ietvers tikai lauksaimniecības dzīvnieku produktivitātes datu uzskaiti, un pārraudzības mērķis – ar iegūto datu palīdzību uzlabot menedžmentu ganāmpulkos, kas orientēti uz produkcijas iegūšanu, Pārraudzība ganāmpulka īpašniekiem ir nepieciešama ganāmpulka menedžmentam, savukārt bez snieguma pārbaudes nav iespējama šķirnes dzīvnieku audzēšanas programmas īstenošana, jo snieguma pārbaude ļauj ganāmpulkos atlasīt labākos vaislas dzīvniekus šķirnes uzlabošanai. Lai veiktu snieguma pārbaudi, saimniecībai ir jāvienojas ar atzītu biedrību par audzēšanas programmas īstenošanu. 
  2. “Snieguma pārbaude”, kad iegūti dažādi kvalitatīvi un kvantitatīvi dati (dati par dzīvnieku produktivitāti, eksterjeru u.c.) lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai saskaņā ar  audzēšanas programmā noteiktiem mērķiem un uzdevumiem. Tātad ciltsdarbā iesaistītajos ganāmpulkos veic snieguma pārbaudi.

Ganāmpulka īpašnieks arī pats var veikt pārraudzību vai snieguma pārbaudi savā ganāmpulkā, ja viņam ir sertifikāts vai apliecība šā darba veikšanai, un tādā gadījumā ganāmpulka īpašnieks vienlaikus ir arī pārraugs un uz viņu attiecas visas pārraugam noteiktās prasības.

Ja ganāmpulka īpašnieks izvēlējies veikt gaļas liellopu pārraudzību vai snieguma pārbaudi, pārraudzības dati tiek iegūti par visiem vienā novietnē turētiem gaļas liellopiem. Nav atļauts pārraudzības datus izlases kārtā iegūt tikai par daļu no novietnē esošajiem dzīvniekiem.

Jaunie noteikumi nosaka arī, kādas veidlapas un par kādiem dzīvnieku produktivitātes rādītājiem speciālistiem ir jāaizpilda un noteiktos termiņos jānosūta atbildīgajai iestādei.

Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē Lauksaimniecības datu centra (LDC) ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības informācijas datubāzē, un LDC katru gadu sagatavo pārraudzības un snieguma pārbaudes datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības un snieguma pārbaudes gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē.

Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte