Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes rādītāji

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes rādītāji

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāte raksturo zemes produktivitāti jeb labumu, ko augsne var dot īpašniekam, ja tā tiek pareizi apstrādāta un izmantota. Tā ir atkarīga no augsnes tipa, augsnes mehāniskā sastāva,  augsnes skābuma reakcijas, meliorācijas sistēmas stāvokļa, zemes gabala kontūras, platības, akmeņainības, reljefa un citiem faktoriem.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitāti jeb kvalitatīvo novērtējumu izsaka ballēs un viena zemes vērtības balle ir atbilst 70 kg rudzu. Kopš 2012.gada 1.janvāra lauksaimniecībā izmantojamās zemes atkarībā no kvalitatīvā novērtējuma iedala septiņās kvalitātes grupās:

  • I kvalitātes grupa                                                mazāk par 10 ballēm
  • II kvalitātes grupa                                               no 10 līdz 19 ballēm
  • III kvalitātes grupa                                              no 20 līdz 30 ballēm
  • IV kvalitātes grupa                                             no 31 līdz 40 ballēm
  • V kvalitātes grupa                                               no 41 līdz 50 ballēm
  • VI kvalitātes grupa                                             no 51 līdz 60 ballēm
  • VII kvalitātes grupa                                            vairāk par 60 ballēm

Konkrētajai zemes vienībai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitatīvo novērtējumu (balles) nosaka Valsts zemes dienesta vērtēšanas speciālisti, izmantojot kartogrāfiskos materiālus – lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējuma pamatkartes vai zemes kvalitātes vērtēšanas un augsnes kartēšanas materiālus. Novērtējuma balles nosaka kamerāli, neapsekojot zemes vienību dabā.

Latvijā vidējais svērtais zemes kvalitātes novērtējums ir 38 balles (maksimālais rādītājs ir 100 balles). Šobrīd ir grūti izdarīt objektīvus secinājumus par vidējo lauksaimniecībā izmantojamās augsnes auglības līmeni, jo  pēdējoreiz zemes kvalitāti vērtēja pirms vairāk nekā 25 gadiem, bet Latvijas klimata apstākļos pastāv vairāki riski augsnes degradācijai, piemēram, vēja un ūdens erozija, augsnes sablīvēšanās, kā arī organisko vielu samazinājums.

Vidējo lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējumu ballēs zemes īpašnieks var uzzināt, interneta vietnē www.latvija.lv izmantojot pakalpojumu Mani dati Kadastrā un reizi gadā bez maksas pieprasot izdruku. Par maksu zemes kvalitatīvā novērtējuma balles kopā ar citiem kadastra datiem pieejamas vietnē www.kadastrs.lv.

Ņemot vērā nekustamo īpašumu darījumu cenas ar lauksaimniecības zemi, pašvaldību teritorijas ir apvienotas vērtību līmeņu grupās. Vienai šādai grupai atbilst pašvaldības teritorijas ar līdzīgu lauksaimniecībā izmantojamās zemes noteiktas kvalitātes grupas cenu līmeni. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vērtību zonējumā visa valsts teritorija sadalīta 25 vērtību līmeņos (18 – lauku teritorijās un 7 – pilsētās). Katrai kvalitātes grupai ir noteiktas lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības EUR/ha, kuras izmanto vērtības aprēķinam.

Ja lauksaimniecībā izmantojamai zemei vērtību nosaka, piemērojot atbilstošās novērtējuma balles zemes bāzes vērtību, tad lietošanas veidiem:

  • – Zemei zem ēkām un pagalmiem – piemēro IV kvalitātes grupas zemes bāzes vērtību;
  • – Zemei zem zivju dīķiem  – piemēro IV kvalitātes grupas zemes bāzes vērtību;
  • – Pārējai zemei (krūmājiem, purviem, zemei zem ūdeņiem (izņemot zemi zem zivju dīķiem), zemei zem ceļiem un eksplikācijā uzrādītajai pārējai zemei) – piemēro I kvalitātes grupas zemes bāzes vērtību, reizinātu ar koeficientu 0,8.

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā www.kadastrs.lv e-pakalpojums “Tematiskās kartes” pieejama karte “Lauksaimniecībā izmantojamās zemes vidējais kvalitatīvais novērtējums”. Tā noderēs lauku zemju īpašniekiem, lai uzzinātu savu zemes vienību novērtējumu, kā arī ikvienam interesentam sniedz pārskatu par lauku zemes kvalitāti reģionālā mērogā. Kartē kvalitatīvais novērtējums norādīts ballēs, bet piederība kvalitātes grupai identificēta ar krāsu.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes valsts pārskata karte
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtības lauku teritorijās 2016.gadam, EUR/ha

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte