Meža atjaunošanai 2018. gadā izaudzēti 59 miljoni meža sējeņi un stādi

Meža atjaunošanai 2018. gadā izaudzēti 59 miljoni meža sējeņi un stādi

2018. gadā Latvijā meža atjaunošanai un ieaudzēšanai izaudzēti 59 miljoni sējeņi un stādi, no kuriem 48 miljoni ir ģenētiski augstvērtīgāko kategoriju „uzlabots” vai „pārāks”. 27% stādi tika eksportēti uz Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet 73% iestādīti Latvijas mežos, atjaunojot un ieaudzējot 17,2 tūkstošus hektārus meža.

2018. gadā meža koku sēklu ražošanai ir ievākti 2223 hektolitri čiekuru un spurdžu, stādu audzēšanai – 214 kilogrami ozola zīles. Sertificētas 252 meža reproduktīvā materiāla partijas (noteikts materiāla daudzums, kas iegūts no viena ieguves avota vienā sezonā vai paņēmienā vai no vienas materiāla partijas vai tās daļas ražošanas procesā) – 1773 kilogrami priedes, egles, bērza, melnalkšņa, lapegļu, kļavas, liepas sēklu, 214 kilogrami ozolzīļu, 67 miljoni meža sējeņu un stādu.

Meža reproduktīvā materiāla ieguves un sertificēšanas mērķis ir saglabāt Latvijas meža koku sugu ģenētisko daudzveidību un uzlabot atjaunoto un ieaudzēto mežaudžu produktivitāti, vitalitāti un atjaunošanās spēju.

Meža stādu ar augstvērtīgāko kategoriju “uzlabots” un “pārāks” sēklas ir iegūtas no sēklu ieguves plantācijām, ģimenes vecākiem, kloniem, klonu maisījumiem vai no pārbaudītām mežaudzēm. Kategorijas “pārāks” pārākums tiek noteikts salīdzinošajos stādījumos vai pēc ģenētiskas ieguves avota sastāvdaļu novērtēšanas.

Meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu izvērtēšanu to atbilstību augstākai kategorijai “uzlabots” un “pārāks” veic zinātniskās institūcijas vai selekcijas stacijas.

Ar kategoriju “pārāks” ir izveidotas sēklu ieguves plantācijas – parastajai priedei 189.76 hektāri, parastajai eglei 4.2 hektāri un kārpainajam bērzam 1.26 hektāri.

Meža likums nosaka, ka meža atjaunošanā un meža ieaudzēšanā atļauts izmantot tikai konkrētajai vietai piemērotas izcelsmes meža reproduktīvo materiālu.

Stādu pircējiem ir jāatceras princips, ka stādu ieguves avots nav kokaudzētava, kur izaudzēti vai iegādāti stādi, bet gan sēklu plantācija vai mežaudze, kurā ievāktas šo stādu audzēšanai izmantotās sēklas.

Galvenajām meža koku sugām – priedēm, eglēm un bērziem – ir noteikti augšanas apgabali. Par konkrētajai meža atjaunošanas vai ieaudzēšanas vietai piemērotās izcelsmes meža reproduktīvo materiālu var uzzināt Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumos Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” vai Valsts meža dienesta virsmežniecībā.

Meža īpašniekam pirms reproduktīvā materiāla iegādes, meža stādīšanas vai sēšanas uzsākšanas ir būtiski zināt, kurā meža reproduktīvā materiāla ieguves apgabala teritorijā atrodas atjaunojamā meža platība. Savukārt pārdevējam vai piegādātājam būtu jāspēj paskaidrot, vai piedāvātie stādi būs piemēroti attiecīgajai platībai.

Sertifikāts apliecina sēklu un stādu izcelsmi un atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs mežu var atjaunot arī ar paša iegūtajām sēklām vai izaudzētajiem stādiem. Ja stādāmo materiālu audzē personiskām vajadzībām nelielā apjomā (līdz 10 000 gabaliem gadā), tad sertifikāts nav nepieciešams.

Valsts meža dienests ir kompetentā iestāde, kas veic meža reproduktīvā materiāla ražošanas, izmantošanas un tirdzniecības kontroli.

Meža īpašniekam jāatceras, ka stādi ir jāpiesaka kokaudzētavā savlaicīgi!

Stādaudzētavu saraksts ar kontaktinformāciju pieejams šeit 

Ja rodas šaubas par meža reproduktīvā materiāla atbilstību Jūsu vajadzībām, iesakām iegādes brīdī lūgt izplatītājam uzrādīt Valsts meža dienesta izsniegtu sertifikātu, kurā ir norādīta galvenā informācija par stādiem!

Valsts meža dienesta informācija