Zemes iegāde – pamatlietas, kas jāzina

Zemes iegāde – pamatlietas, kas jāzina

Ne katru dienu saskaramies ar zemes īpašuma pirkšanas un pārdošanas darījumiem, tādēļ dažkārt neaizdomājamies par visiem būtiskajiem nosacījumiem, kas jāņem vērā, lai nebūtu nepatīkamu pārsteigumu par jauno īpašumu vai garām palaistām juridiskajām niansēm.

Izpētiet visu informāciju

 • – Kārtīgi apskatiet īpašumu, lai pārliecinātos par tā faktisko stāvokli. Pārbaudiet meliorācijas sistēmu stāvokli, aprunājieties ar kaimiņiem, lai noskaidrotu, vai zeme neapplūst, izpētiet, vai meži nav daļēji izcirsti.
 • – Noskaidrojiet īpašuma lietošanas mērķi, vai tas atbilst jūsu vēlmēm.
 • – Apskatiet zemes robežu plānu, kurā var redzēt servitūtus, komunikācijas, sarkanās līnijas u.c.
 • – Pārbaudiet esošo dokumentāciju – vai īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā, vai nav ķīlu, apgrūtinājumu. Šo informāciju var iegūt Lursoft datu bāzē, vietnē www.firmas.lv vai Zemesgrāmatā, kur iespējams saņemt apliecinājumu īpašuma statusam.
 • – Pārliecinieties, vai īpašumam nav nodokļu un citu maksājumu parādi, jo iereģistrēt to Zemesgrāmatā varēsiet tikai pāc parādu nomaksas. Šīs ziņas iespējams noskaidrot vietnē www.latvija.lv vai vietējā pašvaldībā.
 • – Noskaidrojiet nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. To var uzzināt vietnē www.kadastrs.lv.
 • – Ja iegāde paredzēta no privātpersonas, nepieciešams pārliecināties, vai tā nav laulāto kopīga manta.
 • – Jāpievērš uzmanība tam, vai ir pirmpirkuma tiesīgie. Ja tiek pārdods viss zemesgabals, pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībai. Tāpat pirmpirkuma tiesības ir ēkas īpašniekam, ja uz zemesgabala atrodas citai personai piederoša ēka, kā arī pārējiem zemesgabala īpašniekiem, ja pārdevējam pieder tikai domājamā daļa no tā.

Pievērsiet uzmanību dokumentiem

 • – Pirkuma līguma sastādīšana ir ļoti būtiska. Kaut arī internetā ir pieejami tipveida paraugi, tie reti pilnībā atbilst pircēja un pārdevēja vēlmēm. Katrā individuālā gadījumā vēireiz izrunājama maksāšanas kārtība, atsavināšanas nosacījumi, strīdu izskatīšanas kārtība un citi būtiski faktori.
 • – Ja paredzams, ka darījuma slēgšana var aizņemt ilgāku laiku, jāapdomā, vai neizmantot iespēju slēgt rokasnaudas līgumu, kas abām pusēm dod zināmu drošību, ka darījums tiks veikts.
 • – Apsveriet, vai drošībai neslēgt darījuma konta līgumu bankā. Šādā gadījumā nauda pāriet pārdevējam tikai tad, kad izpildīti visi līguma nosacījumi un īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā. Tomēr jārēķinās ar to, ka papildizmaksas ir diezgan augstas.
 • – Pie notāra sagatavojams nostiprinājuma lūgums iesniegšanai Zemesgrāmatā. Bez tam notariāli apliecinātai ir jābūt arī laulātā piekrišanai, ja tāda nepieciešama, un kreditora piekrišanai, ja īpašums ir ķīla.
 • – Ja īpašums ir apgrūtināts ar ķīlas tiesībām vai tā iegādei izmantoti kredītlīdzekļi, pirms nekustamā īpašuma iegādes jāsaņem zemesgabala pārdevēja kreditējošās bankas piekrišana nekustamo īpašumu atsavināt. Bankas izsniegtajā apliecinājumā jābūt norādītam ne vien pārdošanas brīdī esošajam parādam, bet arī bankas izsniegtajā nostiprinājuma lūgumā ietvertajiem nosacījumiem hipotēkas dzēšanai zemesgrāmatā.

Dokumenti iesniegšanai Zemesgrāmatā

Zemesgrāmatā iesniedzamie dokumenti:

 • – pirkuma līguma oriģināls;
 • – nostiprinājuma lūgums;
 • – nodevu maksājumu apliecinoši dokumenti.

Papildus tam var būt nepieciešami arī šādi dokumenti:

 • – pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts (ja kāda no līguma pusēm darbojas saskaņā ar pilnvaru);
 • – atteikums no pirmpirkuma tiesībām, ja pirmpirkuma tiesības ir kopīpašniekam, pašvaldībai vai citai valsts institūcijai vai ja pirmpirkuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā;
 • – bankas piekrišana, ja ir reģistrēts tās aizliegums;
 • – pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona (piemēram, Latvijas nepilsonis), kura saskaņā ar likumiem zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem;
 • – laulātā rakstiska piekrišana vai pierādījumi (laulības līgums vai mantojuma apliecība), ka īpašums ir atsevišķa manta vai pastāv visas mantas šķirtība.

Ar kādiem maksājumiem jārēķinās

Obligātie maksājumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu:

 • – valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā – 2% no nekustamā īpašuma pirkuma līgumā norādītās summas vai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības – tās summas, kura ir lielāka (atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1250 par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā).
 • – kancelejas nodeva Zemesgrāmatu likuma 107. pantā noteiktajā apmērā,
 • – notāra atlīdzība, kas noteikta atbilstoši MK noteikumiiem nr. 737 par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību.

Iespējamie papildizdevumi atbilstoši izvēlētajam īpašuma iegādes modelim:

 • – maksa par īpašuma statusa informāciju – nodalījuma norakstu Zemesgrāmatā vai kādā no datu bāzēm,
 • – darījuma konta slēgšanas izmaksas,
 • – finanšu iestādes noteiktie maksājumi gadījumos, ja tiek ņemts kredīts.

Ja neesat drošs, ka spēsiet atvēlēt darījuma noslēgšanai nepieciešamo laiku, ka jums ir pietiekamas juridiskās zināšanas, lai noformētu dokumentus, vai ,ka spējat izvērtēt visas ar konkrētā īpašuma iegādi saistītās nianses, labāk vērsieties pie kvalificētiem speciālistiem, kuri ātri un profesionāli palīdzēs jums visu veikt visus nepieciešamos darbus, lai īpašums nonāktu jūsu rokās.

Varam Jums palīdzēt organizēt zemes pirkšanas vai pārdošanas darījumus. Mūsu kontakti:

SIA “JAS-CONSULTANTS”
tālrunis: +371 29398826
e-pasts: info@agrozemes.lv