Meža apsaimniekošana – īpašnieka pienākumi

Meža apsaimniekošana – īpašnieka pienākumi

Meža īpašnieka pienākums ir sev piederošam mežam veikt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienesta (VMD) mežniecībā. Meža inventarizāciju veic meža inventarizācijas jomā sertificētas personas, par kurām datus var iegūt VMD vietnē.

Meža īpašniekam katru gadu līdz 1. februārim jāinformē Valsts meža dienests par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību, ja meža īpašumā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Informāciju var iesniegt klātienē jebkurā VMD mežniecībā, ar pasta starpniecību, vai elektroniska dokumenta formā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu. Veidlapu paraugus iespējams atrast VMD vietnē.

Meža izciršanu nedrīkst veikt patvaļīgi

Koku ciršanai mežā ir nepieciešams apliecinājums, kuru meža īpašnieks var saņemt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Apliecinājums koku ciršanai” portālā Latvija.lv, klātienē VMD mežniecībā vai tiešsaistē Meža valsts reģistrā, ja meža īpašniekam ir noslēgta vienošanās ar VMD par informācijas sistēmas – Meža valsts reģistra – lietošanu tiešsaistē.  Apliecinājumu izsniedz, ja ir saņemts meža īpašnieka iesniegums un pieteiktā darbība atbilst normatīvo aktu prasībām.

Koku ciršanu mežā var veikt, izmantojot vairākus atļautos ciršu veidus:

 • – Galvenā cirte – koksnes galvenās ražas ievākšanai mežaudzē pēc galvenās cirtes vecuma vai galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas.
 • – Kopšanas cirte – mežaudzes sastāva, paliekošās mežaudzes koku augšanas apstākļu un mežaudzes veselības stāvokļa uzlabošanai.
 • – Sanitārā cirte – meža slimību, kaitēkļu, dzīvnieku vai citādi bojātos, sausos, vēja gāztos un lauztos koku izciršanai.
 • – Rekonstruktīvā cirte – cērt neproduktīvas mežaudzes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 • – Cita cirte – cirtes veids, ko izmanto, ja cirte nepieciešama meža infrastruktūras un robežstigu izveidošanai un uzturēšanai, bīstamu koku novākšanai, dabas vērtību saglabāšanai, ainavu veidošanai, sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumu veikšanai.

Meža īpašniekam katru gadu līdz 1. februārim jāinformē VMD par savā mežā veikto mežsaimniecības darbību – ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana, iesniedzot pārskatu. Pārskatu var iesniegt klātienē kādā no mežniecībām, vai arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtīt, izmantojot e-adresi, vai uz VMD e-pastu: mvmd@vmd.gov.lv.

Pārskats ir jāiesniedz par šādām darbībām:

 • – par meža atjaunošanu;
 • – par meža ieaudzēšanu;
 • – par jaunaudžu kopšanu;
 • – par koku ciršanu.
 • .

Meža atjaunošana un ieaudzēšana

Meža īpašnieka pienākums pēc cirtes vai citu faktoru ietekmes, ir atjaunot mežaudzi, kā arī nodrošināt atjaunotās vai ieaudzētās mežaudzes kopšanu. VMD tīmekļa vietnē pieejamo meža atjaunošanas noteikumu prasības nosaka gan meža atjaunošanas termiņu, gan kārtību, kādā mežs ir jāatjauno, savukārt šim nolūkam ieteicamo koku sugas minētas Meža atjaunošanai un meža ieaudzēšanai izmantojamo koku sugu sarakstā, kas nosaka meža atjaunošanu ar piecām galvenajām saimnieciski izmantojamām koku sugām – bērzu, priedi, egli, apsi un baltalksni. Meža īpašnieks veic meža atjaunošanas darbus un par paveikto paziņo Valsts meža dienestam. Par meža atjaunošanu vairāk lasiet VMD vietnē.

Kompensācijas meža īpašniekiem par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Zemes īpašniekiem, kuru īpašumi atrodas kādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, un līdz ar to tiem ir noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi, ir tiesības saņemt kompensāciju par neiegūto mantisko labumu, kuru tie nevar iegūt saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.

Kompensācija ir noteikta likumā “Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās”, kas paredz divu veidu kompensācijas:

 • – atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem vai
 • – zemes atpirkšanu.

Vairāk informācijas par kompensācijām un darbībām īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos var iegūt Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē.

Rakstu sagatavoja Austris Kalmiņš
Materiāla sagatavošanā izmantota portālā Latvija.lv pieejamā informācija