Stājušies spēkā degvielas tvertņu reģistrācijas noteikumi

Stājušies spēkā degvielas tvertņu reģistrācijas noteikumi

Ar 2020. gada 1. janvāri stājas spēkā norma, kas nosaka, ka degvielas lietotājs (juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi savām vajadzībām, deklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 kub.m, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. To paredz Pagājuša gada nogalē izdarītie grozījumi Ministru kabineta  30.08.2005. noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība”.

Jādeklarē tikai stacionārās tvertnes, bet pārvietojamās tvertnes, kas paredzētas tikai degvielas pārvadāšanai, nav jādeklarē. Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē tiem degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto, pamatojoties uz VID saņemtu izziņu. Piemēram, lauksaimniecības (“zilās/zaļās”) degvielas tvertnes jādeklarē, bet apkures (“sarkanās”) degvielas tvertnes nav jādeklarē.

Jau no 2019.gada 19.decembra ir uzsākta degvielas uzglabāšanas tvertņu reģistrācija Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS). Iesniegums jāiesniedz EDS sadaļā “Reģistri” par katru tvertni atsevišķi un tajā jānorāda:

1)    tvertnes atrašanās vietas adrese (nepieciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī papildu informāciju par tvertnes atrašanās vietu);
2)    tvertnes numurs (nav obligāti);
3)    tvertnes nominālais tilpums;
4)    datums, no kura tvertne tiks izmantota (reģistra aizpildīšanas datums vai datums nākotnē, piemēram, ja notiek tvertnes lietotāju maiņa).

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vairāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni ir jādeklarē katram lietotājam, sadaļā “Papildu informācija par tvertnes atrašanās vietu”, norādot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.

Ja mainās informācija par deklarētajām tvertnēm, degvielas lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu, norādot izmaiņas. Gadījumā, ja VID deklarētā tvertne vairs netiks izmantota, tvertņu reģistrā būs jāiesniedz informācija, norādot datumu, līdz kuram tvertne tika izmantota.

Informāciju sagatavoja Iveta Eglīte