Gaidāmas izmaiņas atbrīvojuma piemērošanā ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei no 2021. gada

Gaidāmas izmaiņas atbrīvojuma piemērošanā ekoloģiski nozīmīgu platību izveidei no 2021. gada

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) tiešo maksājumu zaļināšanas maksājuma viena no prasībām paredz ekoloģiski nozīmīgu platību izveidi. Tas nozīmē, ka lauksaimniekiem, kuru aramzemes platība saimniecībā ir lielāka par 15 hektāriem, ir jānodrošina ekoloģiski nozīmīgu platību izveide platībā, kas atbilst vismaz 5% no aramzemes. Latvijā par ekoloģiski nozīmīgu platību atzītas laukmales, koku un krūmu puduri, zeme ar dižkokiem, dižakmeņiem un alejām, papuve, slāpekli piesaistošie kultūraugi, maisījumā sēta starpkultūra vai zālāju pasējs.

ES dalībvalstīs, kurās meža platība aizņem vairāk nekā 50% no sauszemes, regula atļauj piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides saimniecībām, kuras atrodas noteiktos apgabalos. Attiecīgajiem apgabaliem jāatbilst trim kritērijiem: tiem jābūt noteiktiem par apgabaliem ar dabas ierobežojumiem, no to zemes platības vairāk nekā 50% jābūt mežam un meža zemes attiecībai pret lauksaimniecības zemi jābūt lielākai par 3:1.  

Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides tiek piemērots no 2015. gada un apgabali ir noteikti pagastu līmenī. Pašlaik atbrīvojums ir piemērots saimniecībām, kuras atrodas 87 pagastos. Šo pagastu saraksts ir iekļauts Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumu Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem” 11. pielikumā.

ES regulējums paredz, ka apgabali, kuru saimniecībām piemērojams atbrīvojums, ir jāpārskata vismaz ik pēc trīs gadiem. Tāpēc, lai turpinātu piemērot šo atbrīvojumu 2021. gadā, ir veikti pārrēķini, izmantojot jaunākos pieejamos datus par pagastu kopējo platību, meža platību un lauksaimniecības zemes platību Latvijā.

Atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada tiks piemērots saimniecībām, kuras atrodas 85 pagastos, tostarp Jaunjelgavas pagastā, kurā patlaban atbrīvojums netiek piemērots. Savukārt, trīs pagastos – Bērzaunes, Drabešu un Kalna pagastā – atbrīvojums vairs netiks piemērots, jo tajos samazinājies meža īpatsvars vai palielinājusies lauksaimniecības zemes platība, kā rezultātā netiek izpildīts meža zemes un lauksaimniecības zemes attiecības 3:1 kritērijs.

Jaunais pagastu saraksts tiks apstiprināts, veicot grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”. 

Pagasti, kuru saimniecībām varēs piemērot atbrīvojumu no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1.

Ainažu pagasts

30.

Launkalnes pagasts

59.

Stradu pagasts

2.

Aiviekstes pagasts

31.

Lazdonas pagasts

60.

Sunākstes pagasts

3.

Allažu pagasts

32.

Lejasciema pagasts

61.

Susāju pagasts

4.

Alsviķu pagasts

33.

Liepnas pagasts

62.

Tārgales pagasts

5.

Amatas pagasts

34.

Mazzalves pagasts

63.

Tomes pagasts

6.

Ances pagasts

35.

Mākoņkalna pagasts

64.

Ugāles pagasts

7.

Birzgales pagasts

36.

Mālupes pagasts

65.

Usmas pagasts

8.

Daudzeses pagasts

37.

Mārkalnes pagasts

66.

Valgundes pagasts

9.

Dundagas pagasts

38.

Nītaures pagasts

67.

Valkas pagasts

10.

Dunikas pagasts

39.

Pasienes pagasts

68.

Valles pagasts

11.

Dzērbenes pagasts

40.

Piltenes pagasts

69.

Veclaicenes pagasts

12.

Engures pagasts

41.

Plāņu pagasts

70.

Viesītes pagasts

13.

Ēdoles pagasts

42.

Popes pagasts

71.

Vijciema pagasts

14.

Goliševas pagasts

43.

Puzes pagasts

72.

Virešu pagasts

15.

Inčukalna pagasts

44.

Ramatas pagasts

73.

Zalves pagasts

16.

Indrānu pagasts

45.

Rankas pagasts

74.

Zaubes pagasts

17.

Istras pagasts

46.

Rendas pagasts

75.

Zentenes pagasts

18.

Īvandes pagasts

47.

Rugāju pagasts

76.

Ziemera pagasts

19.

Jaunalūksnes pagasts

48.

Rumbas pagasts

77.

Zlēku pagasts

20.

Jaunannas pagasts

49.

Rundēnu pagasts

78.

Zvārdes pagasts

21.

Jaunjelgavas pagasts

50.

Sakas pagasts

79.

Zvārtavas pagasts

22.

Jumurdas pagasts

51.

Salacgrīvas pagasts

80.

Žīguru pagasts

23.

Jūrkalnes pagasts

52.

Saulkrastu pagasts

81.

Carnikavas pagasts*

24.

Kaives pagasts

53.

Sērenes pagasts

82.

Mērsraga pagasts*

25.

Kaplavas pagasts

54.

Skaņkalnes pagasts

83.

Rojas pagasts*

26.

Klintaines pagasts

55.

Skrundas pagasts

84.

Ropažu pagasts*

27.

Kolkas pagasts

56.

Skujenes pagasts

85.

Sējas pagasts*

28.

Ķūļciema pagasts

57.

Smārdes pagasts

 

 

29.

Lauderu pagasts

58.

Staiceles pagasts

 

 

* – līdz ar administratīvi teritoriālo reformu, atsaucoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kas spēkā stājies 2020. gada 23  jūnijā, šie novadi kļūst par pagastiem.

Pagasti, kuru saimniecībām tiks atcelts atbrīvojums no ekoloģiski nozīmīgu platību izveides no 2021. gada

1.Bērzaunes pagasts
2.Drabešu pagasts
3.Kalna pagasts